Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai

Mūsų misija: teikti kokybiškas, kompleksines socialinės globos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į gyventojų nesavarankiškumo lygį, poreikius ir galimybes.  
Vizija – būti įstaiga, teikiančia kvalifikuotas socialines ir medicinines paslaugas, nuolat tobulinančia jų kokybę ir kuriančia namus, kuriuose gyventi gera.  
Vertybės: empatija, atsakomybė, pagarba žmogui.   

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Mokyklos vizija – besimokanti, atvira naujovėms, saugi ir nuolat tobulėjanti bendruomenė, puoselėjanti tradicijas, ugdanti teisingą, kritiškai mąstantį, siekiantį asmeninės pažangos ir gyvenimo sėkmės Lietuvos pilietį.

Mokyklos misija – padėti atskleisti ir plėtoti savitus kiekvieno mokinio gebėjimus. Puoselėti demokratinėmis vertybėmis grindžiamą bendravimą ir bendradarbiavimą.

Mokyklos vertybės – atsakomybė, tikslo turėjimas, pagarba sau, kitam ir gamtai, pasitikėjimas savimi ir kitais, sveika gyvensena, atvirumas pozityviai kaitai.

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos  savivaldybės biudžetinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga kurios tikslas rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, savivaldybės teritorijoje vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Ignalinoje ir pagal sutartis kitose savivaldybėse.

VšĮ Mokymai visuomenei ir personalui

VšĮ „Mokymai visuomenei ir personalui“ – specializuojasi socialiniuose ir sveikatos srities moksliniuose tyrimuose, vykdo mokymus, profesinį orientavimą, jaunimo ir moksleivių neformalų ugdymą sveikos gyvensenos skatinimo srityse, COVID-19 laikotarpiu teikia psichinės sveikatos stiprinimo paslaugas savivaldybių gyventojams.

Ignalinos jaunimo asociacija „Pauzė“

PAUZĖ – tai Ignalinos jaunimo asociacija, aktyviai užsiimanti kultūrinių jaunimo renginių ir edukacinių užsiėmimųorganizavimu bei jaunimo politikos atstovavimu regione.

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras

Pagrindinis centro veiklos tikslas – stiprinti Ignalinos rajono ekonominę, sociokultūrinę, rekreacinę gerovę per turizmo informacijos skleidimą (skatinimą) ir vietos rinkodarą.

Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė

Pagrindinis centro veiklos tikslas – stiprinti Ignalinos rajono ekonominę, sociokultūrinę, rekreacinę gerovę per turizmo informacijos skleidimą (skatinimą) ir vietos rinkodarą.

Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla

Mokyklos tikslas – nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių ir kitų asmenų prigimtinius meninius gebėjimus ir įgūdžius tenkinant pažinimo ir saviraiškos poreikius, formuoti asmenybės intelektines, kūrybines galias ir padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Ignalinos skyrius)

Asociacija "Ignalinos krepšinis"